BLOGDA YER ALAN MAKALELERİN LİSTESİ

BLOGDA YER ALAN
MAKALE, İNCELEMELER VE SUNUMLARIN LİSTESİ

DERGİLERDE YAYINLANMIŞ OLAN MAKALELER:

Dergilerde yayınlanmış makalelerimin listesi aşağıdaki gibidir. Aşağıda yer alan bütün makale, inceleme ve sunumlar bnkurdoglu.blogspot.com adresinde bulunmaktadır.

“Karar İncelemesi” Ankara Barosu Dergisi 2005/1 sayısı, Eczacıların iltihaki nitelikteki sözleşmelerinin feshi işlemi hakkında,

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısının İncelenmesi” Ankara Barosu Dergisi 2005/3 sayısı, Ankara Barosu Özel Hukuk Komisyonu Çalışması,

“Kadro Siyasetinin Takdir ve Tercih Yasağı” Ankara Barosu Hukuk Gündemi Dergisi 2006/5, Devlet memurlarının görevden alınmaları işlemine karşı verilen yürütmeyi durdurma kararlarının nasıl uygulanacağı hakkında verilmiş Danıştay Kararlarının incelemesi hakkında,

Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Kefalet Sözleşmelerinin Yeni Kurucu Şartı” Yaklaşım Dergisi Temmuz 2008 Sayı 187

“Karınca Duası Gerimi Geliyor?” Yaklaşım Dergisi Ağustos 2008 Sayı 188

“Türk Borçlar Kanunun Tasarısında Kusursuz Sorumluluk Halleri” Yaklaşım Dergisi Eylül 2008 Sayı 189,

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Genel İşlem Koşulları” Yaklaşım Dergisi Ekim 2008 Sayı 190,

“Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Çalışma Esasları” Stadyum Gazetesi Ekim 2008 Sayı 25

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Müteselsil Sorumluluk ve Zamanaşımı” Yaklaşım Dergisi Aralık 2008 Sayı 192,

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Düzeltilmesi Gereken Konular” Yaklaşım Dergisi Ocak 2009 Sayı 193,

SEMPOZYUM SUNUMU:

“Hukuk Muhakemeleri Kanunu Sempozyumu Konuşması” Ankara Barosu Yasa İzleme Kurulu’nun 24.03.2011 tarihinde Ankara Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirdiği HMK Sempozyumu.

BLOGDA YAYINLANAN DİĞER MAKALELER:

bnkurdoglu.blogspot.com adresinde bulunan diğer makalelerim aşağıdaki gibidir.

AİLE HUKUKU KONULU MAKALELER:

1- Anlaşmalı Boşanma Davaları

2- Zina Sebebiyle Boşanma Davaları

3- Hayata Kast Nedenine Dayalı Boşanma Davaları

4- Boşanma Kararlarının Tenfizi

5- Kadının Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası

6- Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası

7- Katılma Alacağı Davası

MİRAS HUKUKU KONULU MAKALELER:

1- Mirasta Tenkis (İndirme) Davaları

2- Miras Paylaşım Davaları

3- Miras Paylaşım Davası İle Tarımsal İşletmelerin Paylaşılması

4- Miras Paylaşım Sözleşmesi

EŞYA HUKUKU KONULU MAKALELER:

1- Paydaşlığın Giderilmesi Davaları (Ortaklığın Giderilmesi Davaları) (İzalei Şüyu Davaları) (Taksim Davaları)

2- Mirasçılıktan Doğan Elbirliği Mülkiyetinin (İştirak Halinde Mülkiyetin) Kadastro Kanunu Hükümlerine Göre Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

BORÇLAR HUKUKU KONULU MAKALELER:

Genel Hükümler:

1- Boşanma Sonrası Aşırı İfa Güçlüğü

Muvazaa Danışıklı İşlem Davaları:

1- Taşınmaz Üzerinde Danışıklı İntifa Hakkı Kurularak Paydaşlığın Giderilmesinin Engellenmesi

2- Muris Muvazaası Davaları Miras Bırakanın Danışıklı İşlemi

3- Muris Muvazaasına İlişkin Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu Kararının İncelenmesi

4- Satış Bedelinin Yüksek Gösterilmesi Yolu İle Önalım (Şufa) Hakkının Engellenmesi

5- Taşınmazın Tahliyesi için Yapılan Danışıklı (Muvazaalı) Satış İşlemine Karşı Açılan Davalar

6- Trampa Yolu İle Önalım (Şufa) Hakkının Engellenmesi

Sebepsiz Zenginleşme Davaları:

1- Taşınmaz Alım Satımı Nedeniyle Verilen Kaparonun İadesi Davaları

2- Pos Cihazı İle Yapılan Tefeciliğin Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Hükümsüzlüğü 

Haksız Fiiller:

1- Türk Borçlar Kanunu’nda Rücu Davasının anayasa’ya Aykırı Önkoşulu

Maddi Manevi Tazminat:

1- Haksız Ceza Şikâyeti Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Eczane Uyuşmazlıkları:

1- Eczanelerin Sözleşmelerini Feshi Üzerine Açılacak Hukuk Davasında Ceza Soruşturmasının Bekletici Sorun Yapılması

2- Eczanelerin Sözleşmelerinin Feshi Durumunda Yetkili ve Görevli Mahkemeden İhtiyati Tedbir Kararı Alınması

3- Eczanelerin Açtıkları Davaların Dinlenmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararının İncelenmesi

Futbolcu Uyuşmazlıkları:

1- Futbolcuların Kulüplerden Olan Alacaklarının İcra Yoluyla Tahsili

2-  Futbolcuların Kulüplerden Olan Alacaklarının Dava Yoluyla Tahsili

3- Futbolcuların Kulüplerden Olan Alacaklarının Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi Yoluyla Tahsili

4- Sözleşmeden Kaynaklanan Futbolcu Kulüp Uyuşmazlıklarının Çözüm Yeri ve Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Son Durumu

Kira Sözleşmeleri:

1- Sözleşme Yapılmadan Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi Nasıl Yapılır?

2- Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Sözleşmelerinde Ödeme Zamanı Gelmeyen Kira Bedellerinin Muacceliyeti

3- Satışa Çıkartılan Taşınmaz İçin Yer Gösterme Zamanının Tespiti Davası

Bankacılık Hukuku Konulu Makaleler:

1- Banka Hesaplarında Miras Sebebiyle İstihkak Davası

2- Zamanaşımına Uğrayan Banka Hesapları

İcra ve İflas Hukuku Konulu Makaleler:

1- Sözleşmesel uyuşmazlıklarda İlam Hükmünde Belgelerin Yargı Sürecindeki Faydaları

İŞ HUKUKU KONULU MAKALELER:

1- Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerine Dönüşen Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Bakiye Maaş Alacağının İstenemeyeceği Hakkında Yargıtay Kararının İncelenmesi

2- İşe İade Davaları

3- Kıdem Tazminatı Davaları

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU KONULU MAKALELER:

1- Apartmanda Yapılması Zorunlu Onarımın Apartman Yönetimi Tarafından Yapılmaması Üzerine Kat Malikinin Onarımın Yapılmasının Zorunlu Olduğuna İlişkin Tespit Kararı Verilmesi Talepli Dava Hakkı

2- Asansör Yapımından Kat Maliklerinin Sorumluluğu

TÜKETİCİ HUKUKU KONULU MAKALELER:

1- Konut Kredisi ile Alınan Evin Müteahhit Tarafından Bitirilmemesinin Hukuki Sonuçları

TİCARET HUKUKU KONULU MAKALELER:

1- 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Bileşik Faiz

2- Çeklerde Keşide Yerinin Kısaltılarak Yazılmasının Hukuki Değerlendirmesini Yapan İçtihadı Birleştirme Kararının Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

3- Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Taşınmazların Sermaye Olarak Gösterilmesi ve Bu Taşınmazların Tapuya Tescili

4- Ticareti Usulsüz Terk Edenler Hakkında İcra ve İflas Kanunu’nda Öngörülen Cezalar

5- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonra Uygulanmaya Devam Edecek Ticari Defterlerle İspata İlişkin 6762 Sayılı TTK’nun Hükümleri

CEZA HUKUKU KONULU MAKALELER:

1- Çek Kanununa Göre İdari Para Cezasına Dönüştürülen Eylemlerin Tespiti

2- Havaya Ateş Etmek Suretiyle Meydana Gelen Ölümlerin Yeni Türk Ceza Kanunu’na Göre Somut Olay Örneğinde İncelenmesi
                                                                                             
İNSAN HAKLARI HUKUKU KONULU MAKALELER:

1- Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yöntem ve Esasları

USUL HUKUKU KONULU MAKALELER:

1- Gider Avansının Avukatlık Mesleğine Verdiği Zararlar

2- Sulh Anlaşması Nasıl Yapılmalıdır?

AVUKATLIK HUKUKU KONULU MAKALELER:


1- Avukat Ücret Sözleşmesinde Olması Gereken Unsurlar 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder