11 Kasım 2016 Cuma

KAMULAŞTIRMA DAVALARI KISA KARAR VE HÜKÜM ÖZETİ ÖRNEĞİ


KAMULAŞTIRMA DAVALARI
KISA KARAR VE HÜKÜM ÖZETİ ÖRNEĞİ

Uygulayıcı olarak hakimlerin en çok sıkıntı çektikleri konuların başında kısa karar örneği bulmak ve gerekçeli kararların hüküm fıkralarının yazımında örnek bulabilmektir. Kamulaştırma davalarında çok sık uyguladığım kısa karar ve hüküm örneğini aşağıda yayınlıyorum.

G.D.:

1- Davacının davasının kabulüne,

2- Dava konusu (...) ili (...) İlçesi (...) Köyü / Mahallesi (...) mevkiinde bulunan (...) parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin (...) TL olarak tespitine,

3- Bankaya bloke edilen kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesine, Bu konuda ilgili bankaya müzekkere yazılmasına, (6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 8. fıkrası gereğince bu bedele (...) tarihinden itibaren (dava tarihinden sonraki dört ay) yasal faiz işletilmesine)

4- İİK 28.maddesi gereğince kısa kararın bir suretinin tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesine,

5- Davacı 492 Sayılı Kanun’un 13/(j) maddesinde belirtilen genel bütçeye dahil kamu idarelerinden olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

6- 4650 sayılı ile değişik, 2942 sayılı yasanın 29. Maddesi gereğince davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

7- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

8- Davalılardan kendisini vekille temsil ettirenler lehine vekalet ücretinin takdirine


HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davacının davasının kabulüne,

2- Dava konusu (...) ili (...) İlçesi (...) Köyü / Mahallesi (...) mevkiinde bulunan (...) parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin (...) TL olarak tespitine,

3- Bankaya bloke edilen kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesine, Bu konuda ilgili bankaya müzekkere yazılmasına, (6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 8. fıkrası gereğince bu bedele (...) tarihinden itibaren (dava tarihinden sonraki dört ay) yasal faiz işletilmesine)

4- İİK 28.maddesi gereğince kısa kararın bir suretinin tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesine,

5- Davacı 492 Sayılı Kanun’un 13/(j) maddesinde belirtilen genel bütçeye dahil kamu idarelerinden olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

6- 4650 sayılı ile değişik, 2942 sayılı yasanın 29. Maddesi gereğince davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

7- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

8- Davalılardan kendisini vekille temsil ettirenler lehine vekalet ücretinin takdirine


AÇIKLAMA:

Kamulaştırma davalarında kamulaştırma işlemini yapan kurumun mahkemeden talebi kamulaştırılan taşınmazın değerinin tespitidir. Çünkü Kamulaştırma Kanununa göre artık kamulaştırılacak taşınmazlar ilgili idare tarafından öncelikle satın alma yoluna gidilmekte kamulaştırma bedeli konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda ise ilgili idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti için asliye hukuk mahkemesinde dava açılmaktadır. Bu nedenlerle taşınmazın bütün bilgilerinin hüküm özetine yazılması ve daha sonra da kamulaştırma bedelinin miktarının tespit hükmü olarak hüküm özetinde yer alması gerekmektedir. Dikkat edilecek bir diğer konu ise karar öncesinde kamulaştırma bedelinin mahkeme veznesine ya da bir bankada hak sahipleri adına açılacak bir hesapta depo edilmesine karar verilmiş olacağı için bu paranın ilgililere ödemesi için de hüküm bulunmasıdır. Kamulaştırma kararlarının işleme konulacağı yer tapu müdürlüğüdür bu nedenle tapu müdürlüğüne de kararın bir örneğinin gönderilmesi gerekmektedir. Bazı kurumlar harçtan muaf oldukları için harç hesaplamalarında bu durumda dikkate alınarak hüküm özetinde belirtilmelidir. Kamulaştırma davaları hukuken tespit davası olması nedeniyle tespit davasında davacı olarak gözüken ilgili kurum yargılama giderlerinden doğrudan sorumlu olup diğer bütün yargılama giderlerinin ilgili kurum üzerinde bırakılmasına karar verilir. Taraflar kendilerini avukat ile temsil ettirmişlerse her iki taraf lehine de vekâlet ücretine hükmedilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder