9 Kasım 2016 Çarşamba

GEÇİT HAKKI KISA KARAR VE HÜKÜM ÖRNEĞİ


GEÇİT HAKKI KISA KARAR VE HÜKÜM ÖRNEĞİ

Uygulayıcı olarak hakimlerin en çok sıkıntı çektikleri konuların başında kısa karar örneği bulmak ve gerekçeli kararların hüküm fıkralarının yazımında örnek bulabilmektir. Geçit hakkı davalarında çok sık uyguladığım kısa karar örneğini aşağıda yayınlıyorum.

G.D.:

1- Davacı (...) ada (...) parsel lehine (...) ada (...) parsel aleyhine bilirkişi (...)'in .../.../... tarihli krokisinde (...) renkle gösterilen (...) m2 kısımda (...) -TL bedel karşılığında GEÇİT HAKKI TESİSİ İLE TAPUYA TESCİLİNE,

2- Yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

3- (...) -TL vekalet ücretinin davalı (...)'dan alınarak davacıya verilmesine,

4- Kadastro dosyasının Tapu müdürlüğüne iadesine,

Dair Davacı vekili ile davalılara karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde (...) Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. .../.../...

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davacı (...) ada (...) parsel lehine (...) ada (...) parsel aleyhine bilirkişi (...)'in .../.../... tarihli krokisinde (...) renkle gösterilen (...) m2 kısımda (...) -TL bedel karşılığında GEÇİT HAKKI TESİSİ İLE TAPUYA TESCİLİNE,

2- Yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,

3- (...) -TL vekalet ücretinin davalı (...)'dan alınarak davacıya verilmesine,

4- Kadastro dosyasının Tapu müdürlüğüne iadesine,

Dair Davacı vekili ile davalılara karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde (...) Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. .../.../...

AÇIKLAMA:

Geçit hakkı Türk Medeni Kanununa göre kurulan ve doğrudan ilgili taşınmaz lehine verilen bir karardır. Bu hakkın sürdürülebilirliği ve taşınmazlar el değiştirse bile kullanılmaya devam edilebilirliği tapu kaydına tescil edilmesi ile mümkündür. Bu nedenle verilen hükümde sadece geçit hakkının kabul edilmesi değil aynı zamanda tapuya tesciline de karar verilmesi gerekir. Böylece lehine ya da aleyhine geçit hakkı kurulan taşınmaz el değiştirse de geçit hakkı hukuken varlığını devam ettirir. Hükümde dikkat edilecek en önemli konu geçit hakkının hangi taşınmaz lehine ve hangi taşınmaz aleyhine verildiğinin açıkça yazılı olmasıdır. Çünkü tapu müdürlüğü kaydı bu hükme göre oluşturacaktır. Bir diğer önemli konu ise geçit hakkı için hazırlatılan bilirkişi raporuna ekli krokilerdir. Bu krokiler geçit hakkının verilmesinden sonra kadastro müdürlüğü tarafından yeni kadastro haritalarının hazırlanmasında kullanılmaktadır. Bu yüzden hükümde krokide işaretlenmiş olan kısmın da açıkça belirlenmiş olması gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder