10 Ekim 2016 Pazartesi

VEKÂLETNAMELERE VE ONAYLI ÖRNEKLERİNE BARO PULU YAPIŞTIRILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI


VEKÂLETNAMELERE VE ONAYLI ÖRNEKLERİNE
BARO PULU YAPIŞTIRILMAMASININ
HUKUKİ SONUÇLARI
I. GİRİŞ:

Baro pullarının onaylı vekâletnamelere yapıştırılmaması nedeniyle mahkemelerde çok sayıda yaşanan usul hukuku sorunları yaşanmaktadır. Bu makalemizde bu konuyu ele alacağız.

II. BARO PULUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ:

Baro pulunun hukuki dayanağı 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27'inci maddesidir. Bu maddeye göre baro pulları Türkiye Barolar Birliğince bastırılır. Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekâletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinin yüzde elli fazlası kadarıdır. Her yıl yenilenen vekâlet pulu bedeline ayrıca yüzde beş oranında ilave yapılır.

III. BARO PULUNUN KULLANIM AMACI:

Staj süresince stajyerlere Türkiye Barolar birliğince kredi verilir. Ödenecek kredinin kaynağı; avukatların yetkili mercilere sunduğu vekaletnamelere avukatın yapıştıracağı pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların gelirleridir. Bu suretle elde edilecek kaynak avukat stajyerlerinin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesinde kullanılır. Bu şekilde toplanan tüm pul bedelleri malî yönden Sayıştay denetimine tâbidir.

IV. BARO PULU YAPIŞTIRILMAMASININ HUKUKİ SONUCU:

Avukatlarca vekaletname sunulan yerler, baro pulu yapıştırılmamış veya baro pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Dolayısıyla hem vekâletname asıllarına hem de vekâletname örneklerine baro pulu yapıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Baro pulu vekâletname ya da örneğine yapıştırılmamışsa bu durumda ilgili kişiye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul eksikliğinin giderilmesi istenir. Eğer bu süre içinde baro pulu eksikliği giderilmezse vekaletname işleme konulamaz.

V. VEKÂLETNAMENİN İŞLEME KONULAMAMASI VE YAPTIRIMI:

6100 sayılı HMK m. 76'ya göre avukat, açtığı ya da takip ettiği davalarda vekâletname aslını ya da onaylı bir örneğini dosyaya sunmak zorundadır. Yine HMK m. 77'ye göre vekâletname aslını ya da onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılama ile ilgili hiç bir işlem yapamaz. Yukarıda belirttiğimiz 1136 sayılı Avukatlık kanunu m. 27 hükmüne göre baro pulu yapıştırılmamış bir vekâletname ya da örneği usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletname sayılamaz. Bu nedenle vekâletnamenin noterden iş sahibi tarafından alınıp avukata verilmesi vekâletnameyi şekli olarak geçerli hale getirmemekte şekli olarak geçerli hale gelmesi avukatın baro pulunu vekâletnameye yapıştırmasına bağlıdır. Bu işlem yapılmadıysa vekâletname geçerli olmayacaktır. Bu eksiklik giderilinceye kadar avukatın yaptığı bütün işlemlerde hukuken askıda kalacaktır. Eğer Avukatlık Kanunu m. 27'de yazılı olan süre içinde avukata on günlük süre verilir ve bu süre içinde avukat eksikliği giderirse askıda olan işlemler geçerli hale gelecektir. Ancak avukat baro pulu eksikliğini gidermeyecek olursa bu durumda HMK m. 77/I son cümle uyarınca dava açılmamış ya da gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır.

Avukat açısından bir başka yaptırım ise baro pulu eksikliği giderilinceye kadar avukatın bir kısım işlemleri yapmasına izin verilmiş ancak avukat verilen süre içinde bu eksikliği gidermemişse HMK m. 77/II'ye göre bu durum vekâletnamesiz işlem yapmakla aynı nitelikte olacağından avukat celse harcı ile diğer yargılama giderlerini ödemeye de mahkûm edilir. Avukatın bu eksikliği kötüniyetli olarak yapması durumunda örneğin müvekkilini zarara sokmak ya da yargılamayı menfaat karşılığı uzatmak amacıyla yapması durumunda bu eylemleri suç oluşturacağından yine aynı maddeye göre ceza ve disiplin soruşturması açılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına ve avukatın bağlı olduğu baro başkanlığına durum yazılı olarak bildirilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder