6 Mayıs 2014 Salı

KARŞI VEKÂLET ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNDE DAVALI İDARELER SERBEST MESLEK MAKBUZU İSTEYEMEYECEKLER

KARŞI VEKÂLET ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNDE
DAVALI İDARELER SERBEST MESLEK MAKBUZU
İSTEYEMEYECEKLER

Karşı vekâlet ücretinin avukata mı yoksa iş sahibine mi ait olduğu konusundaki hukuki tartışma devam ederken davalı idareler karşı vekâlet ücretinin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/son hükmünden yola çıkarak avukata ait olduğunu peşin olarak kabul edip avukatlara yapılacak karşı vekâlet ücreti ödemelerinde avukatlardan serbest meslek makbuzu kesmelerini istemekteydiler.

Neticede 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/son hükmüne göre karşı vekâlet ücretlerini avukatlar almaktaysa da dava sonunda karşı vekâlet ücretleri taraf lehine hükmedilmekte, avukatlarda karşı vekâlet ücretlerini yine müvekkilleri olan taraflar adına onların vekili olarak tahsil etmektedirler.

Avukat tahsilâtı yaptığı tarihte kendi adına değil müvekkili adına hareket etmektedir. Tahsilâtın yapıldığı tarihe kadar da HMK hükümleri geçerlidir. Tahsilâtın yapılmasından sonra 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/son hükmü uygulama alanı bulmaktadır. Tahsilâtın yapılmasından sonra paranın kime ait olacağı 164/son hükmüne göre avukatla iş sahibi arasındaki bir hukuki sorun olup bu durum davalı idareyi hukuken ilgilendirmemektedir.

Ödenecek paranın vergilendirilmesi için yapılması gereken paranın serbest meslek makbuzu talep edilmeksizin davalı idare tarafından iş sahibi adına talep eden avukata ödenmesi avukatın da bu parayı 164/son hükmüne göre müvekkilinden tahsil etmiş sayılarak iş sahibi adına serbest meslek makbuzu düzenlemesiydi. 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı’nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “4. Avukatlık Ücretleri” başlıklı bölümde bu sorun aşağıdaki gibi çözülmüştür. Buna göre;

            “Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girmez. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olur. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler.

            Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekâlet ücretinin KDV dâhil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir.”

Bu tebliğe göre artık davalı idare iş sahibi adına karşı vekâlet ücreti talep eden avukattan idare adına düzenlenmiş serbest meslek makbuzu talep edemeyecektir. Ödeme yükümlülüğü altındaki idare ödemeyi avukata yapacak avukatta bu parayı gerek 164/son hükmüne göre gerekse iş sahibi ile yapmış olduğu ücret sözleşmesi gereği kendisi alması halinde parayı ödeyen iş sahibi kabul edilecek ve iş sahibi adına serbest meslek makbuzu düzenleyecektir.

Konu ile ilgili olara Ankara 8. İcra Hukuk Mahkemesi’nin yakın tarihte vermiş olduğu karar örneğinin tam metnini aşağıda bulabilirsiniz.

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
ANKARA
8. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2014/353
KARAR NO: 2014/455
3. İCRA MÜD. : 2014/7723

HÂKİM:
KÂTİP:

DAVACI: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VEKİLİ:

DAVALI:
VEKİLİ: Av. BÜLENT NURİ KURDOĞLU - Strazburg Cad.No:30/21 Sıhhiye Merkez ANKARA

DAVA: Şikâyet (İcra Memur Muamelesi)

DAVA TARİHİ: 28/04/2014

KARAR TARİHİ: 16/05/2014

KARAR YZL. TRH. : 22/05/2014

Mahkememizde görülmekte bulunan şikâyet davasının dosya üzerinde yapılan incelenmesi sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalı alacaklının ilamda belirtilen vekâlet ücretinin hesabına yatırılmasını talep ettiğini, kurum olarak ödeme belgesine bağlanması gereken serbest meslek faturasının idareye gönderilmesini bildirdiklerini, cevap vermediğinden ödeme yapılmadığını, aynı alacak için Ankara 3. İcra Müdürlüğünün 2014/7723 sayılı dosyasından takip yaptığını, alacaklının hakkını kötüye kullandığını belirterek icra emri işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili ise dilekçesinde özetle; mahkemelerin hükmettikleri karsı vekâlet ücretlerinin davalı idarelerce ödenmesi anında avukatların serbest meslek makbuzu kesmelerinin istenemeyeceğini belirterek şikâyetin reddini istemiştir. Şikâyetin mahiyeti gereği evrak üzerinde inceleme yapılmıştır.

Takip dosyasının incelenmesinde alacaklının Seçkin Celayir, borçlunun Emniyet Genel Müdürlüğü oldukları, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 02.10.2013 tarih ve 2012/1540 E; 2013/1481 K sayılı kararında yazılı vekâlet ücreti ve yargılama gideri alacaklarının tahsili için ilamlı takip yapıldığı görülmüştür.

HGK'nun 08.10.1997 tarih 1997/12-517 E, 1997/776 K. sayılı kararında açıklandığı üzere ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. Kararda hükmedilen vekâlet ücreti davacı asil lehine verilmiştir. Diğer bir anlatımla hükmedilen vekâlet ücreti asile aittir. Bu durumda avukatla vekilin ne şekilde anlaştıkları, ödenecek vekâlet ücretinin vekile verilip verilmeyeceği bilinememektedir. Vekâlet ücretinin asil tarafından vekile ödenmemesi durumunda, önceden serbest meslek makbuzu vermekle, vekil ise elde etmediği bir gelirin vergisini ödemekle karşı karşıya kalabilecektir. Davalı, davacı idareye usulüne uygun olarak başvurmasına rağmen ödeme yapılmadığından takip yapmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle şikâyetin reddine karar verilmesi gerektiğinden aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Şikâyetin REDDİNE,
  2. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  3. Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
  4. 300,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  5. Dair, tarafların yokluğunda KESİN olarak evrak üzerinde karar verildi. 16/05/2014

Kâtip 47759                                                                                                  Hâkim 29217

                                                                       

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder